جی تی ای

Posted on Posted in Uncategorized
عبارت GTE مخفف Genuine Temporary Entrant مى باشد واز ملزومات ويزاهاى موقت، مثلا ويزاهاى دانشجوئى مى باشد و منظور از ان اين مى باشد كه شما بتوانيد نشان دهيد كه از لحاظ اقامت براى ويزائى كه برای ان می خواهید اقدام كنيد، يك نگرش اقامت موقت داريد و برنامه ائى براى اقامت دائم نداريد. مى شود گفت كه اين بخش يكى از مهمترين و تكتيكى ترين قسمتهاى ويزاى شما مى باشد كه اگر براورده نشود شما شرايط اصلى ويزا را براورده نكرده ائيد و باعث مى شود كه ويزاى شما ريفيوز شود كه در انصورت تبعات بدى را به ارمغان خواهد داشت. توصيه اكيد بنده اين مى باشد كه اين قسمت بايد توسط افراد متخصص كه به قانون اشراف دارند نوشته شود. بعضا ديده شده كه متقاضيان به خاطر پس انداز جزئى از افراد غير متخصص استفاده كرده اند و يا لاج ويزاى خود را به مشاوران تحصيلى كه براى پذيرش دانشگاه استفاده كرده اند سپرده اند، و دچار مشكلات عديده ائى شده اند.
به طور مشابه ائى SOP مخفف Statement Of Purpose مى باشد و علاوه بر اينكه قسمت مهمى از اپليكيشن ويزاى شما مى باشد معمولا قسمت مهمى از فرايند پذيرش از دانشگاه مى باشد و توسط ان دانشگاهها و موسسات اموزشى سعى مى كنتد شناخت خوبى از طرز زندگى شخص متقاضى، هدفها ى اموزشى، شغلى و انگيزهاى شخص در انتخاب دورهائى كه متقاضى ان مى باشد بدست اورد. اطلاعاتى كه در SOP ارائه مى شود معمولا به عنوان قسمتى به GTE الحاق مى شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *