ویزاهای تخصصی

از سال ۲۰۰۰ ساختار برنامه مهاجرت استرالیا به سمت ویزاهای تخصصی و جذب نیروهای ماهر سوق پید کرده است، و این در حال حاضرسالیانه بیش از ۱۴۰۰۰۰ ویزا را در کل ویزاهایی که سالیانه اهدا می شوند، تشکیل می دهد. بطور مثال اطلاعات به دست آمده از اداره مهاجرت استرالیا  نشان می دهد که با وجود کاهش جزیی تعداد ویزا های اهدائی بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، کلاس ویزاهای تخصصی عمومی هنوزهم بیش از ۷۰۰۰۰ ویزا را در برنامه مهاجرت این کشور تشکیل میدهد.

چهار کلاس ویزا در گروه ویزاهای تخصصی استرالیا وجود دارد که در ذیل اورده شده اند. فهرست مشاغل مورد تایید برای یک شخص در کلاس غیر وابسته (گروه ۱) یا انهائی که میتوانند توسط دولتهای منطقه ائی یا ایالتی نامزد شوند (گروههای ۲ و۳) در لیست مشاغل متخصص و لیست تلفیقی مشاغل تخصصی داده شده اند.

قبل ازمبادرت برای ویزاهای تخصصی، متقاضیان باید توسط وزیریا اداره مهاجرت استرالیا دعوت شوند. متقاضیان باید درابتدا طی یک درخواست، که دران نشان میدهند که میتوانند یک مینیمم امتیازرا که توسط قانون مورد نیاز میباشد کسب کنند، علاقه مندی خود را تسلیم اداره مهاجرت کنند.

همانطور که توسط قانون مهاجرت اورده شده است، وزیرمهاجرت استرالیا ممکن است یک امتیازشناور ویک امتیاز قبولی برای ویزهای تخصصی مهارتی تصویب کند. علاوه بر این، وزیر ممکن است یک سقف بری تعداد ویزاهای که می تواند در هر سال اعطا می شود تعیین کند . در حال حاض، حدنصاب امتیازشناور و قبولی، در ارتباط با زیر کلاسهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹، حد نصاب۶۰ امتیاز میباشد. امتیازات براساس متغیرهای متعددی، از جمله تسلط به  زبان انگلیسی، مدارک تحصیلی و سنوات کاری مرتبط با تحصیلات، محاسبه میشوند.

معمولا در ۱۲ و ۲۶ هر ماه دعوت نامه های ویزاهای تخصصی مهارتی به متقاضیان بالقوه انها ارسال می شوند. در زمان دعوت، متقاضیان باید قادر به دستیابی به امتیازی باشند که در درخواست نامه خود اظهار کرده اند.

تا آنجا که به ویزاهای تخصصی مهارتی مربوط مشود، ویزاهائی که درایتمهای ۵-۸ اورده شده اند نیزبه منظوررخواست ویزا یا تقاضا برای نامزدی توسط دولتهای ایالتی یا منطقه ائی، ویزاهای تصصی مهارتی محسوب میشوند.

  1. Skilled — Independent (Permanent) (Class SI), Subclass 189
  2. Skilled — Nominated (Permanent) (Class SN), Subclass 190
  3. Skilled — Regional Sponsored (Provisional) (Class SP), Subclass 489
  4. Skilled (Residence) (Class VB), Subclass 887
  5. Skilled (Provisional) (Class VC), Subclass 485
  6. Temporary Business Entry (Class UC), Subclass 457
  7. Employer Nomination (Permanent) (Class EN), Subclass 186
  8. Regional Employer Nomination (Permanent) (Class EN), Subclass 187