شهروندی استرالیا

شهروندی استرالیا

ساکنین استرالیا که دارای یک ویزای دائم بوده، و در زمان درخواست شهروندی 18 سال یا بیشتر دارند، با زبان انگلیسی در سطح مقدماتی آشنایی دارند، از شخصیت خوبی برخوردار بوده و نسبت به مسئولیت ها و امتیازات شهروندان استرالیا آشنایی کافی دارند و شرایط اقامت عمومی (سه سال در طول چهار سال گذشته) را برآورده می کنند می توانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

در خصوص شرایط اقامت عمومی، متقاضیان بایستی برای حداقل سه از چهار سال گذشته بلافاصله قبل از تقاضای شهروندی، در استرالیا اقامت داشته باشند. آن ها همچنین نیاز دارند که به عنوان یک شخص دارای ویزای دائم برای یک مدت حداقل 12 ماه از قبل از تقاضای شهروندی در استرالیا سکونت داشته باشند.