Registration

شرکت ویزای برنده یک شرکت ثبت شده دراسترالیا میباشد که خدمات مهاجرتی و راهکارهای ویزایی ارائه می دهد. ما یک شرکت رسمی وواقعی در ارائه خدمات مشاوره ائی، دارای مجوز از اداره ثبت وکلای مهاجرت استرالیا هستیم (ماران ۱۷۹۳۴۷۷۷).

چرا ما را انتخاب کنید؟

ما از لحاظ قا نون موظف هستیم که یک مشورت صادقانه و دقیق در خصوص راهکارهای مختلف ویزایی به مشتریهامان ارائه دهیم. هدف مااین است که یک خدمات مهاجرتی به روز، شفاف ودوستانه رائه دهیم. ما اصل مشتری مداری را در سر لوحه کار خود داریم ونهایت کوشش خود را خواهیم کرد تا یک سرویس مشتری مدارانه و به موقع به مشتری هایمان ارائه دهیم. هدف ما این هست که بتوانیم از تکنولوژی به خوبی استفاده کنیم به طوری که بتوانیم  ضمن اینکه مشتریهایمان را طول کارکاملا اگاه دشته باشیم، یک روند بی استرس را برای مشتری هایمان ارائه دهیم.
ما میدانیم که تصمیم به کار و زندگی در یک کشور خارجی میتواند یک تصمیم بزرگ و دلهوره اوری می باشد. بدین جهت مااطمینان میدهیم که مشتری هایمان هر گونه پشتیبانی را که در حین این مرحله بحرانی وحتی زمانیکه به استرالیا وارد میشوند نیاز می باشد، را دریافت دارند.
بر اساس دانش وسیعی که از قوانین مهاجرت استرلیاداریم و با اتکا به شبکه گستردهائی از وکلای مهاجرت که در اخیار داریم، میتوانیم حتی پیچیده ترین موارد مهاجرتی را بررسی کرده و راهکارای عملی منحصر به فردی ارئه دهیم. علاوه بر این ما ارتباط کاری گستردهائی با بسیاری از ارگانها و سازمانهای دولتی استرالیا دریم و به طور مرتب در حال بهینه سازی روشها عملیات خود هستیم که میتواند صرفه جوئی زمانی خوبی را برای شما به ارغوان بیاورد.