تجدید نظردرتصمیمات

تجدید نطر در تصمیمات

تقاضای تجدید نظر تصمیمات اداره مهاجرت در خصوص لغو ویزای صادره یا رد تقاضا برای اعطای یک ویزا یک عملیات نسبتاً پیچیده می باشد.

این بدین خاطر می باشد که فاکتورهای متعددی مانند نوع تصمیم، قانون یا قدرت استفاده شده در لغو یا رد یک ویزا، روش استفاده برای اطلاع دادن، محل فیزیکی شخص متأثر از تصمیم در زمانی که از تصمیم اطلاع پیدا می کند و زمانیکه تقاضای بررسی مجدد می کند، شخص واجد شرایط که می تواند اسپانسر نیز باشد، شخصی که می تواند برای تجدید نظر مجدد اقدام کند، پنجره زمانی قابل قبول برای اقدام، هزینه ها و اینکه آیا تصمیم یک تصمیم تجدید نطر نوع پنج  یا نوع هفت می باشد، می تواند تأثیر به سزایی بر روی درستی تقاضا و اپلیکیشن داشته باشد.

بطور مثال تقاضای تجدید نظر لغو یک ویزای پناهندگی به خاطر مسائل شخصیتی بایستی در بخش عمومی دادگاه های تجدید نظر اداری استرالیا مطرح شوند. این در حالی است که لغو ویزاهای پناهندگی به هر دلیل دیگر یک تصمیم تجدید نظر نوع هفت می باشد.

به طور مشابهی تقاضای تجدید نظر لغو ویزاهای سرمایه گذاری از نوع زیر کلاس 134 بایستی در بخش عمومی دادگاه های تجدید نظر اداری استرالیا مطرح شوند.